NORMES DE FUNCIONAMENT


Proposta de Reglament
de règim intern d’ús dels horts ecològics urbans municipals
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els horts urbans de Vilanova i la Geltrú tenen com objectius:

Posar a disposició d’un sector de la població uns espais per tal de poder ser utilitzats com a horts, fomentar i difondre l’agricultura ecològica i promoure l’intercanvi d’experiències entre les persones que mostrin interès en el municipi envers l’agricultura ecològica.

Article 1.  Objecte

Aquest Reglament té per objecte regular l’ús dels horts de titularitat municipal situats al terme municipal de Vilanova i la Geltrú, i regular les normes de funcionament de les persones usuàries dels mateixos, entre elles i envers l’exterior, l’Ajuntament i altres ens que puguin sorgir.

Article 2. Creació de l’Associació

Les persones usuàries dels horts podran associar-se en una comunitat o associació d’hortolans, per tal de coordinar les comunicacions de funcionament del parc hortícola a través dels representants d’aquesta comunitat i d’altres funcions que puguin sorgir per mutu acord entre l’ajuntament i aquesta comunitat.

L’associació es regirà pels estatuts aprovats a l’efecte.

La finalitat dels horts urbans es l’autoconsum. Malgrat aixó es podrà realitzar l’intercanvi entre els usuaris, mitjançant l’intercanvi directe o bé a través de la compra venda amb moneda social o banc del temps.
  
Article 3.   Garanties sanitàries i de seguretat

Recau sobre la persona adjudicatària la plena responsabilitat de l’adequació de l’hort, les seves instal·lacions i els productes obtinguts, a les condicions d’higiene, salubritat i sanitat que siguin exigibles conforme a la normativa vigent.
Així mateix recau sota la plena responsabilitat de l’usuari/a, el compliment de la normativa referent a fer foc i a la protecció civil.
  
Article 4.  Equipaments

En el moment de lliurament de l’autorització, els horts es troben dotats de:
        Espais de serveis pels usuaris: zona pel compostatge, dipòsit regulador d’aigua de 75 m3 pel reg i maquinaria pel funcionament del sistema de reg.
        Espais d’ús exclusiu per cada usuari: la parcel·la d’hort numerada, aixeta a cada parcel·la i xarxa de reg al interior de cadascun dels horts.

Queda absolutament prohibit instal·lar qualsevol element aliè a aquells aportats
per l’Ajuntament, així com alterar o modificar, tant en la seva estructura o aspecte, els elements aportats per l’Ajuntament, sense previ consens entre usuaris/es i administració.

Article 5.  Drets i deures dels adjudicataris/es

La utilització dels horts ha de respectar la legalitat vigent, el respecte entre les persones usuàries, promoure i facilitar la relació i col·laboració entre elles i seguir i difondre els criteris de l’agricultura ecològica.

5.1.  Els adjudicataris dels horts vetllaran per:

a) Conrear la seva parcel·la amb criteris totalment ecològics (lliure de tractaments  fitosanitaris, adobs químics, pesticides...), fer un ús responsable dels recursos i en especial de l’aigua ,utilitzant el sistema de reg localitzat (reg per goteig, microaspersió i cinta  exsudant), sempre que sigui possible, i  establint torns de reg, si fos necessari, tot respectant els horaris de reg preestablerts i no regant en moments d’alta insolació per evitar el malbaratament d’aigua per evapotranspiració, i  l’energia, i també promoure i col·laborar en accions de millora i racionalització d’aquests recursos.

b)  Mantenir, en perfecte estat de conservació, tots els elements de la instal·lació, tant les d’ús propi com d’ús comú, altres espais comunals i les portes i tanques d’accés i  mantenir les portes d’accés general tancades una vegada s’entra o surt de la zona d’horta

c)  Afavorir el tractament de les fraccions orgàniques que es produeixin a través de compostatge orgànic i utilitzar convenientment els espais per a compostatge i realitzar la recollida selectiva dels residus que s’originin i dipositar-los   convenientment als contenidors de recollida selectiva més propers.

d)  A mantenir l’entorn (camins) de les seves parcel·les en perfecte estat, net i lliure de tot tipus d’herbes i plantes espontànies.

 e) Facilitar l’entrada als horts a grups de ciutadans amb visita concertada, escolars que sota direcció de professorat o responsables de grup vulguin conèixer els treballs agrícoles o les produccions que s'hi fan, i a coordinar-se amb altres visites que puguin sorgir a través del CRIA.

f)  Executar el treball de la parcel·la personalment, o en el seu defecte i per sols breus períodes de temps per la/les persona/es que convisquin amb ell/a (de la mateixa unitat familiar o empadronats en el mateix domicili) majors d’edat que hagi expressament citat en la seva sol·licitud. Aquest manteniment també el podrà fer un altre parcel.lista  ( per breu espai de temps).

 g)  A avisar immediatament a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i a l’associació o comunitat d’hortolans, en cas que detecti qualsevol dany o desperfecte en l’hort o en les seves instal·lacions. També hauran d’avisar immediatament de qualsevol incidència que afecti al sistema de reg, casetes o armaris d’eines, o altres elements comuns.

5.2- Actuacions no permeses

I)  La instal·lació de cap tipus de nova tanca o separació; barbacoes; taules fixes o  bancs, així com la modificació interior ni exterior de la caseta o armari d’eines, o la construcció i instal·lació de nous elements o modificació dels existents, sense autorització de l’Ajuntament. Només es podrà utilitzar canya natural o fusta tractada com a tutor de les  collites. No es permet l’ús d’altres materials

 II)  La instal·lació de bidons o altres contenidors per acumulació d’aigua.
 
.III) La tinença i cria de qualsevol mena d’animal o bestiar. En cas que l’usuari utilitzi l’hort acompanyat de gossos, aquests hauran d’anar lligats per no molestar la resta d’usuaris o malmetre els espais, i no podran   restar sols a l’hort en absència de l’usuari.

 IV) No estan permeses les acumulacions ni de deixalles, ni d’altres materials que no estiguin relacionats amb l’activitat pròpia de l’horta.

 V)  No és permesa l’entrada de vehicles a motor en el recinte (sí que és permès
      l’entrada de bicicletes).

VI)         Alterar els camins, les zones de pas entre les parcel·les i les conduccions de reg de l’hort adjudicat. Tampoc es podran canviar els panys i cadenats de les entrades.

VII)  Passar la nit a l’àrea dels horts municipals ni fer servir les edificacions existents   com a domicili.

VIII)  La cessió, préstec, arrendament o sub-arrendament de l’hort a una tercera persona.

IX) A deixar l’hort sense treballar. En cas d’impossibilitat temporal, que no es podrà allargar més de tres mesos, haurà de comunicar-se aquesta circumstància a l’Ajuntament.

Article 6.  Horari

a) L’associació d’usuaris proposarà un horari d’activitats a coordinar entre totes les persones.

b) Orientativament podria ser :

 L’horari bàsic d’accés dels adjudicataris/es de les parcel·les en el recinte serà:
    Horari d’hivern serà de dilluns a diumenge de 8 a 18 hores.

    Horari d’estiu serà de dilluns a diumenge de 7 a 20 hores.

    Es considera horari d’hivern del dia 21 de setembre al dia 20 de març.
    Es considera horari d’estiu del dia 21 de març al 20 de setembre.

Article 7.  Termini.

a. Les llicències d’ús privatiu dels horts urbans ecològics s’atorguen per un període de 2 anys, prorrogables a un any més. S’iniciarà en la data de signatura del document administratiu d’atorgament de la llicència. Passat aquest període caldrà fer una nova sol·licitud i entrar de nou en el procés de selecció.
b. Aquesta durada es vàlida sempre que els terrenys no siguin necessaris per a obres, serveis o instal·lacions municipals o per al desenvolupament d’actuacions previstes en el Pla General o d’altres instruments urbanístics que el desenvolupin, cosa que s’haurà de notificar a l’adjudicatari/a amb tres mesos d’antelació a la data de desocupació.

c. En el cas que un hort quedi sense treballar més de tres mesos per part de l’adjudicatari, sense que hi hagi una comunicació expressa motivada a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, aquest quedarà lliure i podrà ser adjudicat novament, una vegada resolt el títol administratiu, segons preveu aquest Reglament.

Article 8.  Preu i manteniment

8.1 És una obligació dels titulars o adjudicataris/es de la llicència de la parcel·la d’hort  urbà ecològic abonar una taxa en concepte de consum de l’aigua i d’altres despeses derivades d’altres elements bàsics per al funcionament ordinari de l’espai. Aquesta taxa es fixa anualment en la corresponent ordenança fiscal. La quota es revisarà anualment en funció de la variació de preus de l’aigua, l’energia elèctrica i altres.

8.2 L’usuari /a s’obliga a avisar immediatament l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en cas que detecti qualsevol dany o desperfecte en l’hort o les seves  instal·lacions.
8.3 L’usuari/a es fa responsable dels danys causats en l’hort, en les seves instal·lacions, i en les instal·lacions comunes de reg o altres de la zona d’horta, tant si són causats personalment com per acompanyants.
  
Article 9. Danys fets per tercers

L’Ajuntament no es farà responsable dels robatoris o actes vandàlics que puguin afectar les parcel·les. Així mateix, queda exempt de qualsevol responsabilitat en cas d’accident de la persona titular en el desenvolupament de les seves tasques de conreu i en la  seva estada en el recinte. Serà a càrrec del/de la titular qualsevol responsabilitat per aquests conceptes.


Article 10.  La Comissió de gestió i seguiment

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú crearà una comissió de gestió i seguiment integrada per representants de l’ajuntament i representants del col·lectiu titulars de la llicència, per les funcions de:
  1. Vetllar per l’adequat ús de les parcel·les.
  2. Resoldre problemàtiques que no siguin incloses en la normativa i fer propostes de millora.
  3. Impulsar el foment de l’agricultura ecològica i l’us sostenible de l’aigua en els horts.
  4. Proposar sancions i revocacions d’autorització d’ús.
  
Article 11.- Procediment sancionador

11.1.- Tipificació :
Les faltes es tipifiquen com a lleus, greus i molt greus.

11.2.- Son faltes lleus :
a) La descura en el manteniment de l’hort.
b) La vulneració d’allò que es disposa en el article 6.
  
11.3.- Son faltes greus :
a) La vulneració d’allò que es disposa en el article 5.
b) La reincidència en una falta lleu dins del termini d’un any.

11.4.- Son faltes molt greus :
a) La vulneració d’allò que es disposa en l’article 4.
b) La reincidència en una falta greu dins del termini d’un any.
  
11.5.- Instrucció i sanció :
a) L’òrgan instructor serà la Regidora de medi Ambient.
b) L’òrgan sancionador serà la Alcaldessa per a les infraccions lleus i greus i  la Junta de Govern local per a les molts greus.

11.6.- Sancions :
a) Les faltes lleus es sancionaran amb amonestació escrita feta per la
Regidora  de Medi Ambient.
b) Les faltes greus es sancionaran amb la pèrdua temporal del dret a l’hort, durant un període mínim d’un mes i un màxim de tres.
c) Les faltes molt greus es sancionaran amb la pèrdua del dret a l’hort, amb la revocació de la llicencia concedida.
  
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.

Durant el període transitori en que no s’hagi aprovat l’ordenança fiscal corresponent, els i les usuaris/ies dels horts urbans estaran exempts de pagament de  la quota tributària a satisfer en concepte d’aprofitament especial del domini públic local que beneficia de manera particular els subjectes passius i que es produeix per la utilització privativa dels horts municipals i les actuacions necessàries per a la conservació i el manteniment d’aquests.

DISPOSICIÓ FINAL.

Aquest Reglament entrarà en vigor al cap de quinze dies de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i regirà de manera indefinida fins que no sigui derogat o modificat.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada